--->
welcome to paradise.
Sandra 17 Poland.
Home Theme
Podnosimy się, upadamy,
Gubimy i znów szukamy.
Odchodzimy wciąż, powracamy,
Po drodze tam, gdzie zmierzamy…
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter