Naucz mnie jak z Tobą być..
Sandra 17 Poland
Home Theme
Naucz mnie jak mam żyć,
Pokaż mi w tym sens, bo sam nie zrobię nic,
Naucz mnie jak z Tobą być,
Bo bez Ciebie znaczę tyle, co nic
Naucz mnie jak mam żyć,
Naucz mnie jak z Tobą być..
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter