Naucz mnie jak z Tobą być..
Sandra 17 Poland
Home Theme
Obok mnie stoi dobre serce, piękny umysł a wszystko to opakowane w boskie ciało, czego chcieć więcej.
Nie umiemy żyć ze sobą, nie możemy żyć bez siebie,
Dobrze nam bywa bez siebie, ale ze sobą jak w niebie.
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter